Algemene voorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

  1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
  2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld.
  3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door Beauty Lounge Amsterdam, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website van Beauty Lounge Amsterdam zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld.
  4. Beauty Lounge Amsterdamis niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie.
  5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd.
  6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is niet toegestaan, mits hier door Beauty Lounge Amsterdam uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.

 

Bij het boeken van een afspraak met “Beauty Lounge Amsterdam” gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1         Algemeen

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van elle overeenkomst betreffende uiterlijke verzorging die wordt gesloten tussen Beauty Lounge Amsterdam en de cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2       Beauty Lounge Amsterdam behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

1.3       In deze voorwaarden wordt onder “Beauty Lounge Amsterdam” verstaan “Beauty Lounge Amsterdam” gevestigd te Amsterdam, aan de van Woustraat 167, 1074 AL  in Amsterdam.

1.4       In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die “Beauty Lounge Amsterdam” opdracht geeft tot behandeling.

1.5       In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.6       In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor gezicht, massages, bodywraps, manicure, ontharing, peeling, permanente make up, microblading, laser removal en threading met behulp van de door “Beauty Lounge Amsterdam” te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.7       Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en  “Beauty Lounge Amsterdam”

1.8       Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval dat “Beauty Lounge Amsterdam” voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.9       De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2         De overeenkomst

2.1       De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een behandeling en Beauty Lounge Amsterdam heeft aangegeven die behandeling uit te zullen voeren.

2.2       Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert Beauty Lounge Amsterdam de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

2.3       Beauty Lounge Amsterdam  is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Artikel 3         Verplichtingen van Beauty Lounge Amsterdam

3.1       Op Beauty Lounge Amsterdam rust een inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de schoonheidsspecialiste/ brow-artist de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.

3.2       Beauty Lounge Amsterdam vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.3       Beauty Lounge Amsterdam is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste/browartist wordt verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3.4       Beauty Lounge Amsterdam zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.

3.5       Beauty Lounge Amsterdam behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen. Prijswijzigingen worden duidelijk zichtbaar in de salon en/of op de website vermeld.

Artikel 4         Verplichtingen van de cliënt

4.1       De cliënt dient Beauty Lounge Amsterdam voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

4.2       De cliënt is verplicht alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig aan Beauty Lounge Amsterdam mede te delen en is verplicht alle gegevens te verstrekken waarvan Beauty Lounge Amsterdam aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

4.3       Indien de cliënt is verhinderd, dient de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenviertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Lounge Amsterdam te melden, tenzij sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

4.4       Indien de cliënt de in artikel 4.3 omschreven verplichting niet dan wel niet tijdig nakomt, is Beauty Lounge Amsterdam gerechtigd het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.5       De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen.
Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, is Beauty Lounge Amsterdam gerechtigd de gehele afspraak te annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.6          De gratis nabehandeling bij semi permanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. De cliënt krijgt na afloop van uw eerste bezoek de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor de gratis nabehandeling. Indien de cliënt, om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid is om binnen 10 weken te verschijnen voor uw gratis nabehandeling dan komt deze te vervallen. De cliënt is vrij om alsnog een betaalde nabehandeling te boeken.

4.7       Indien de cliënt binnen 48 uur voor de gratis nabehandeling de afspraak afzegt of verschijnt zonder melding niet op de afspraak dan vervalt de gratis nabehandeling. De cliënt kan dan alsnog een betaalde nabehandeling boeken.

4.8       De cliënt dient zich in de salon behoorlijk te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Lounge Amsterdam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

4.9       De cliënt dient voor de afspraak te vermelden dat hij/zij oude permanente make-up heeft. Om een afspraak te bevestigen dient de cliënt duidelijke foto’s ervan te mailen naar Beauty Lounge Amsterdam.

Artikel 5         Prijzen en betalingen

5.1       Voor het boeken van alle afspraken dient een aanbetaling te worden voldaan. Hiermee reserveert de cliënt de exclusieve tijd en aandacht van een van onze specialisten. De cliënt geeft ons hiermee het vertrouwen dat hij/zij een overtuigde beslissing heeft genomen om een behandeling te ondergaan.

5.2       Betaling aan Beauty Lounge Amsterdam dient de cliënt direct na afloop van de behandeling en/of na afname van producten contant of per pin te voldoen.

5.3       Indien “Beauty Lounge Amsterdam”  de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van “Beauty Lounge Amsterdam”  onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

5.4       Na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn is de cliënt – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en is cliënt aan Beauty Lounge Amsterdam een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.

5.5       Hoewel de cliënt na ommekomst van de in artikel 5.3 genoemde termijn van rechtswege in verzuim verkeert, zendt Beauty Lounge Amsterdam de cliënt niettemin na het verstrijken van de vervaldatum een betalingsherinnering waarin de cliënt in de gelegenheid wordt gesteld binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering het verschuldigde te voldoen. Na afloop van deze veertiendagentermijn is Beauty Lounge Amsterdam bevoegd over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag. Indien Beauty Lounge Amsterdam ut derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 47, 60 voor rekening van de cliënt.

Artiekel 6       Annulering

6.1       In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij “Beauty Lounge Amsterdam”  af te zeggen.

6.2       Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan zal “Beauty Lounge Amsterdam”  het gehele bedrag bij betreffende cliënt in rekening brengen.

6.3       Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door “Beauty Lounge Amsterdam”  is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van “Beauty Lounge Amsterdam”  , kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig annuleren van de afspraak.

Artikel 7         Eigendomsvoorbehoud

7.1       De door Beauty Lounge Amsterdam geleverde producten blijven haar eigendom, zolang de cliënt c.q. koper al het door hem of haar aan Beauty Lounge Amsterdam verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere overeenkomsten daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

7.2       Indien de cliënt c.q. de koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Beauty Lounge Amsterdam te allen tijde gerechtigd  om de door haar gekeverde producten terug te halen. De cliënt c.q. koper is dan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 8         Aansprakelijkheid

8.1       Beauty Lounge Amsterdam is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door cliënt geleden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Beauty Lounge Amsterdam.

8.2       Beauty Lounge Amsterdam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals bedrijfstagnatie en winstderving. Ook is Beauty Lounge Amsterdam nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

8.3       Beauty Lounge Amsterdam is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

8.4       Beauty Lounge Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

8.5       Beauty Lounge Amsterdam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen, indien de cliënt meubilair, apparaat, producten of andere goederen in de salon beschadigt.

8.6       Beauty Lounge Amsterdam  is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.7       Beauty Lounge Amsterdam  is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.9       Beauty Lounge Amsterdam is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

Artikel 9         Klachten

9.1       Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling en/of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen achtenviertig uur na ontdekking schriftelijk te melden bij Beauty Lounge Amsterdam.

9.2       Beauty Lounge Amsterdam zal klachten afdoende onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden van het geval in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 10         Zorgverzekeraar

10.1       Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden komt een aantal behandelingen geheel dan wel gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking.

10.2       De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Beauty Lounge Amsterdam.

10.3       Beauty Lounge Amsterdam draagt zorg voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.

10.4       De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

10.5       Beauty Lounge Amsterdam is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Artikel 11       Toepasselijk recht

11.1     Op elke overeenkomst tussen Beauty Lounge Amsterdam en de cliënt alsmede elke aanbieding is Nederlands recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen voortvloeiende uit de met Beauty Lounge Amsterdam gesloten overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar Beauty Lounge Amsterdam is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

11.3     De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty Lounge Amsterdam. Op verzoek van de cliënt zal een kopie van deze algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

Adres

Van Woustraat 167,

1074 AL Amsterdam

Telefoon/Email

020-675 35 35

Van di t/m zo van 9.30 tot 17.30 uur. Indien er een behandeling plaats vindt, bellen wij u terug.

Voor korte vragen WhatsApp:

Openingstijden

Di-Vrij: 9.00 – 18.00
Za: 10.00 – 17.00
Zo: 11.00 – 17.00

Wij werken enkel op afspraak!

Adres

Van Woustraat 167,

1074 AL Amsterdam

Telefoon/Email

020-675 35 35

Van di t/m zo van 9.30 tot 17.30 uur. Indien er een behandeling plaats vindt, bellen wij u terug.

Voor korte vragen WhatsApp:

Openingstijden

Di-Vrij: 9.00 – 18.00
Za: 10.00 – 17.00
Zo: 11.00 – 17.00

Wij werken enkel op afspraak!

STAY IN TOUCH

Abonneer je op onze nieuwsbrief. Voor updates over onze behandelingen, nieuwe producten en exclusieve aanbiedingen.

KVK: 60759925 BTW: NL003106253B69 ING BANK: NL44 INGB 0008 4470 55